TA’ZİM VE TAHKİR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Dinimizin emri gereğince, hürmet gösterilecek, ta'zîm olunacak şeyleri tahkîr etmek; kötülenecek şeyleri, ta'zîm etmek, hürmek göstermek küfürdür.
Meselâ, Allahüteâlânınevliyâsı, enbiyâsı, âlimleri ve bunların sözleri, fıkh kitapları, fetvâlarıta'zîm edilecek, hürmet gösterilecek iken tahkîr edilirse, kötülenirse dinden çıkılmış olur. Ayrıca, kâfirlerin dînîâyinlerini beğenmek, noellerini tebrik etmek ve zarûret yok iken zünnâr kuşanmak ve küfür alâmetlerini kullanmak, bunlara, muhabbet edip, hürmet göstermek de küfrdür.
İnsanı küfre düşüren, yanî kâfir yapan söz ve işlerden bazıları şunlardır:
Allahüteâlâya lâyık olmıyan şey söylemek. Meselâ, (Allah, gökten bize bakıyor) demek,yâhut bir kimse bir işi yaptığı hâlde, (Allah biliyor ki yapmadım) demek.
Peygamberleri küçültücü şey söylemek. Meselâ, (İlk insan Âdem peygamber vahşî idi) demek.
Melekleri küçültücü şey söylemek. Meselâ, (Senin bakışın bana Azrâil gibi geliyor) veya (Çocuk iyi yetişmezse zebâni olur), yâhut (Bu ibâdetinsavâbını melek yazamaz) demek.
Âhırette olacak şeylerle alay etmek. Meselâ, (Ben Cenneti istemem, Cehenneme gitmek isterim. Çünkü benim gibi olanlar oradadır) demek.
Allahüteâlânın emir ve yasaklarına, yanîKurânıkerîmde ve hadîsişerîflerde açık bildirilmiş ve islâm âlimlerinin kitapları ile her tarafa yayılmış, inanılması zarûrî olan din bilgilerinden birine inanmamak veya önem vermemek. Meselâ, (Ben cinleri göremediğim için inanmam) demek veya katî harâm olduğu bilinen birşeyi yiyip içerken besmele çekmek.
(Dünya böyle gelmiş böyle gider) şeklinde inanmak. Dünya, gezegenler, gökler ve Arş ezelî değildir, sonradan yaratılmıştır, mahlûktur. Ebedî, sonsuz değildirler, sonunda yine yok edilecektirler. Yer ve gökler yok iken de Allahüteâlâ var idi.
Ayrıca zamanımızda çok kullanılan şu sözler de çok tehlikelidir:
Allahüteâlâya, sanatkâr, mühendis demek. Allah unuttu, kaderime küstüm, Allah bizi düşündüğü için göz, kulak vermiş, Allah kuşlara kanat vermeyi ihmâl etmemiş, İlâhi şuur, ilahî düşünce, Cenâbı Hakka, (İnsanoğlunun mühendisi) demek. Îmânım gevredi, Allah bana kulum demesin, anladıysam arab olayım, Allah vahy ile Aliyi halîfetâyin etti, diğerleri hakkını gasbetti ve bugünkü Kurân noksan demek.
Kötü kimseye (Öküz aleyhisselâm) demek; ağza defi hâcet lafzı ile sövmek; Allahın özel müdâhalesi gerekir demek.
Dinsizlere şerefli kâfir demek; çalgı aleti ile ilâhi söylemek; O, cimrilerin Allahı demek; Allah, her yerdedir demek.
(İslâm düşüncesi, İslâm nazariyesi, İslâm felsefesi) gibi tabîrleri, (İslâm dini) yerine kullanmak; özürlü kimseler için, îmâlâthatâsı demek; birisini kötülemek gâyesiyle (Allahlık Ali Bey) demek; namaz kılmam ama, kalbim temiz demek; kendisine Hans, Corc gibi gayri müslim ismi ile çağırılmasını istemek; Allahın gönlüne güç gelmesin demek; mümine, (Nûh der, peygamber demez) demek; harâm kazanç ile sevâb için kurban kesmek; ecelin hoyrat eli gibi sözlerin çoğu küfürdür, îmânının gitmesine, dinden çıkmasına sebep olur. Bunun için ağzımızdan çıkan söze dikkat etmemiz lâzımdır. Rastgele söz söylememelidir.
İnsanlara mahsûs sıfatları Allahüteâlâ için kullanmak küfür olur. 'Burada ilâhi şuuru görüyoruz' demek küfürdür. Bunun gibi, Allahüteâlâ için, Düşünerek veya Hesap ederek yâhutplânlıyarak yarattı demek küfürdür. İslâm düşüncesi demek de böyledir. Çünkü, düşünmek, hesap etmek, plânlamak insanlara mahsûs şeylerdir.
Çok kimse îmânı kurtarayım derken, küfre giriyor ve bunun için de hiç üzülmüyorlar. Her Müslümanın küfre düşürücü söz ve hareketleri çok iyi bilmesi gerekir.Allah CC selamı bereketi Rahmeti üzerinize olsun.

METİN ALKAN

       

YORUMLAR

Son Haberler